Stadsdelen drivs med grön energi

Hållbara städer

Nu byggs det stadsdelar som har ett helhetstänk kring miljö och boende. I begreppet hållbar utveckling ingår såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska frågor.

Det råder en uppfattning om att Sverige har ett ganska hållbart energisystem. Det stämmer inte riktigt. Den åldrande kärnkraften står fortfarande för en stor del av vår energitillförsel, problemen och riskerna med kärnkraft som energikälla är välkänt ganska många. Därför är vikten av att bygga bostäder i Sverige som helt drivs av ett miljötänk och grön energi så stor nu. I andra länder har man kommit betydligt längre.

Solkraft är till exempel en energikälla som skulle kunna ersätta stora delar av den smutsiga energin. I en grön stadsdel så kan solfångarna producera tillräckligt med värme för att tillgodose behovet av uppvärmning och varmvatten under sommarhalvåret. Grundläggande för stadsdelar som drivs med grön energi är omsorg om miljö och människors välbefinnande. Det ska vara enkelt att leva bekvämt här och samtidigt belasta miljön så lite som möjligt.

Sigtuna planerar för grön stadsdel

I Sigtuna byggs just nu en av Sveriges mest hållbara stadsdelar med bergvärmepumpar och ett modernt lågvärmenät vilket gör att den här stadsdelen är i absolut framkant när det kommer till energilösningar. Det planeras för totalt 900 bostäder där de första kan flytta in 2018.

En hållbar stadsdel innebär många olika saker

När det kommer till energiförbrukning så ska bostäderna i en grön stadsdel förbruka hälften så mycket energi som den genomsnittliga bostaden. En viktig bit är att en stor del av energin ska produceras på plats. Hållbara materialval och smarta lösningar som anpassas till elnät och IT-lösningar ska hjälpa att få ner energiförbrukningen. Stadsdelens transporter ska planeras främst utifrån gång, cykel och kollektivtrafik, bilen i sista hand.

Det är även viktigt med grönska och kretslopp i en grön stadsdel. Stora gröna ytor i förhållande till antalet invånare planeras in och inbyggda ekosystemtjänster som biogasproduktion och matavfall som blir till gödsel tas med i byggplanerna.

Föregångare i Danmark

En av föregångarna till de gröna stadsdelarna är Nordhavnen i Köpenhamn. Där pågår just nu bygget på en helt miljövänlig stadsdel.
Idéen är att bygga ett helt nytt distrikt, inte bara en del eller gata, där över 80 000 personer kan bo och jobba.

Stadsdelen är ett led i att få Köpenhamn grönare. För en miljövänligare transportlösning ska det i Nordhavnen vara lättare att ta sig fram med kollektivtrafik, till fots eller på cykel än med bilen.

Utvalt av redaktionen
Hot och möjligheter för svensk export
Musical.ly tecknar avtal med Apple music