Hot och möjligheter för svensk export

Hot och möjligheter för svensk export

När världens sammanfattande ekonomi under senaste tiden återhämtat sig och vuxit sig allt starkare, så ger detta ringar på vattnet till Sveriges egen ekonomi. Allt fler länder väljer att importera våra svenska varor, vilket leder fram till att svensk export står för nästan hälften av vår BNP. Men vad är det som gynnar vår exportmarknad, och finns det några hot? Nedan tittar närmre på scenarior som kan vara troliga att påverka oss under 2017 och undervår närmaste framtid.

OECD-länderna bidrar till högre BNP

OECD är förkortningen för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (på engelska: Organisation för Economic Co-opertation and Development). Organisationen består av medlemsländer som vill gynna den ekonomiska utvecklingen mellan olika industriella länder. Dessa länder som gynnas har gemensamt att de är i-länder med marknadsekonomi och demokrati. (Med industriland, eller i-land, menar man länder som genomgått en industrialisering, tillskillnad från utvecklingsländerna, de så kallade u-länderna som främst lever på jordbruk och landsbygd). Att det gått bra för OECD-länderna ger positiva aspekter till den svenska exporten som satsar stort på en export av olika investeringsvaror. Den export som OECD gynnar fram bidrar positivt till ett starkare BNP.

Exporten kan öka i vikt när den inhemska marknaden minskar

Sverige har påverkats starkt av det kraftiga flyktingmottagandet som rådde för något år sedan. Nu när dessa utgifter är betydligt lägre minskar också flera marknader som tidigare gynnades, så som viss konsumtion, bostadsinvesteringar och offentlig konsumtion. När den inhemska efterfrågan bromsas, kan man också räkna med att den utländska efterfrågan får ett viktigt fokus för vårt BNP.

Brist på arbetskraft kan bromsa exporten och därmed även försvaga BNP

Det finns många områden där Sverige har brist på arbetskraft, en utav dem är exempelvis bostadsbyggande. Man tror att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt hög den närmaste tiden, men det är svårt att hitta arbetskraft med den kompetens som efterfrågas. Svårigheterna med att rekrytera kan dämpa den tillväxt som sysselsättningarna annars gynnar.

Sveriges varuexport består till stor dela av olika industrivaror, så som fordon, skogsindustrivaror eller maskiner. I just dessa områden är det också extra viktigt att hitta kompetent personal med rätt erfarenheter. En utmaning som är lättare sagt än gjort. Hela 40% av varuexporten brukar man säga består av maskiner och produkter inom telekom. Idag råder en balans på arbetsmarknaden av exempelvis högskoleingenjörer, men det kommer vara fortsatt viktigt att upprätthålla den balansen inom de områden som är extra viktiga för vår export i Sverige.

Brexit som hot mot svensk export

När det gäller den svenska varuexporten till Storbritannien så påverkas den stort av oron kring Brexit. Bara oroligheterna har lett till att det beräknade exportvärdet till Storbritannien föll under snabb tid med 15%. Vilket hot Brexit innebär för vår export, och vilken påverkan det kan komma att ha på BNP är något att utvärdera längre fram, medan Storbritannien förhandlar om nya handelsvillkor med de olika EU-länderna. Om andra länder vill följa Storbritanniens exempel genom att lämna EU kommer även det att ge effekter av oro på svenskt export och import.

Utvalt av redaktionen
Hot och möjligheter för svensk export
Musical.ly tecknar avtal med Apple music